vliegeren in Vlissingen met ruimteCAESUUR

Vliegeren met ruimteCAESUUR | flying a kite with ruimteCAESUUR

Zie ook de Roofprintpers | for Dutch readers

 

   

Zie ook ‘open brief aan de Raad van Vlissingen’ | for Dutch readers

 catalogus | catalogue

PostScriptum | alt-right politicians & the Israel Lobby

Vliegeren met | flying a kite with
uit Nederland | from the Netherlands
Leni van den Berge, Ko de Jonge, Dani Ploeger, leon riekwell, Loek Grootjans, Ingrid Rollema, Hans Overvliet, Stef Fridael, Robin Weijers, Harrët Rademakers

uit Gaza / Palestina | from Gaza / Palestine
Mohammed alHawajri | Dina Mattar | Raed Issa

uit België | from Belgium:
jen gossé, Frie J. Jacobs, Jan Verhaeghen

uit Duitsland / Denemarken | from Germany / Denmark
Jörn Burmester

uit Pakistan | from Pakistan
Mehreen Hashmi

English text after the Dutch one

In 2010 hebben duizenden kinderen in Gaza het Guinness Record Vliegeren [‘kite flying record‘] verbeterd dat ze in 2009 zelf hadden gevestigd. 7.202 Kinderen en even zoveel vliegers namen deel aan dit evenement dat georganiseerd werd door UNRWA, de Palestijnse vluchtelingen-organisatie van de Verenigde Naties.

In 2018 gebruiken mensen in Gaza het vliegeren als een vrolijk politiek statement van protest, af en toe afgewisseld met een poging tot daadwerkelijk verzet. Dat laatste wordt dan weer door één van de best bewapende – inclusief het atoomwapen – landen ter wereld opgevat als een existentieel gevaar: vliegerterrorisme. Een opvatting die lustvol door de corporate media wordt uitgedragen over de gehele wereld.
Israëlische drones krijgen de vliegers kennelijk niet onder controle, dus riep het Israëlische parlement het leger op om vliegerende kinderen door scherpschutters te laten beschieten.

Het huidige vliegeren is verbonden met de protesten in Gaza: de Nakba – de Ramp. Met de term Al-Nakba wordt de oorlog van 1948 met Israël aangeduid. Een oorlog met de huidige rampzalige gevolgen voor de Palestijnen in Gaza en de West Bank. Met hun protesten ondersteunen de Palestijnen hun eis tot terugkeer naar hun dorpen en steden. Een eis overigens, die door tal van internationaal erkende organisaties, waaronder de U.N., wordt erkend.

Ik wil een tentoonstelling maken die bestaat uit vliegers, gemaakt door een tiental uit te nodigen collega-kunstenaars die zich in het verleden kritisch hebben opgesteld ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen en/of zich met mijn werk identificeerden.
De tentoonstelling heeft twee momenten: de vliegers worden zaterdag 20 oktober om 3 uur in Vlissingen | Pier 7 tijdens een hemelse vernissage , al dan niet door de kunstenaars zelf, opgelaten en daarop aansluitend ten toon gesteld in ruimteCAESUUR. Daarna kan de tentoonstelling wellicht met de hulp van de uitgenodigde kunstenaars elders onderdak vinden.

= = = = =

courtesy of ©Mohammed Shurrab | 2018

In 2010, thousands of children in Gaza improved the Guinness Record Kite (kite flying record) that they themselves had established in 2009. 7,202 Children and as many pilots participated in this event organized by UNRWA, the Palestinian refugee organization of the United Nations.

In 2018, people in Gaza use kite flying as a cheerful political statement of protest, occasionally alternated with an attempt at actual resistance. The latter is regarded by one of the best armed – including the nuclear weapon – countries in the world as an existential danger: kite terrorism. A concept that is lustfully propagated by the corporate media all over the world.
Israeli drones are apparently not under control by the pilots, so the Israeli parliament called on the army by sharpshooters, to shoot children who are playing with those kind of kites.

The current kiting is connected with the protests in Gaza: the Nakba – the Disaster. The term Al-Nakba refers to the 1948 war with Israel. A war with the current disastrous consequences for the Palestinians in Gaza and the West Bank. With their protests, the Palestinians support their demand for returning to their villages and cities. A requirement, incidentally, that is recognized by numerous internationally recognized organizations, including the U.N.

I want to create an exhibition consisting of kites, made by some 15 colleague artists who have expressed a critical attitude towards social developments in the past and / or identified themselves with my work.
The exhibition has two moments: the kites are ai born on Saturday, October 20 at 3 o’clock in Vlissingen | Pier 7 during a heavenly vernissage, whether by the artists themselves or our friends, and subsequently shown in ruimtecaesuur. Afterwards, the exhibition might find accommodation elsewhere with the help of the invited artists.